1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest firma Contur 2000 s.c. z siedzibą w Lubaniu przy ul.Wrocławska 24.

2. Kontakt możliwy jest poprzez adres poczty elektronicznej rodo@contur2000.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego, w myśl przepisów art.6 ust.1 lit.f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość).

4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane, ale jedynie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.